edubase.gr η μεγαλύτερη εκπαιδευτική πύλη

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το τμήμα του Λογιστηρίου αποτελεί ίσως τον βασικότερο κορμό λειτουργίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Συγκεντρώνει τις πληροφορίες εκείνες που είναι απαραίτητες για την λήψη σωστών αποφάσεων, τον προγραμματισμό & την μελλοντική χρήση των διαθέσιμων πόρων. Για τον λόγο αυτό η απορρόφηση των νέων εργαζομένων ανέρχεται σε υψηλά ποσοστά.

Υλοποιώντας την ειδικότητα Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου το ιΙΕΚ Coordinators στοχεύει στην κατάρτιση και εξειδίκευση των σπουδαστών του, στον κλάδο της Λογιστικής με την βοήθεια θεωρητικών αλλά και εφαρμοσμένων γνώσεων.

Μέσα από την ειδικότητα αυτή ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να στελεχώσει το Λογιστήριο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού και να έχει την δυνατότητα να αντεπεξέλθει στις διαρκώς εξελισσόμενες διαδικασίες των σύγχρονων Λογιστηρίων & των Φοροτεχνικών Γραφείων.

Θα έχει το γνωστικό υπόβαθρο για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, την έκδοση φορολογικών στοιχείων με βάση την κείμενη νομοθεσία, την διεκπεραίωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων, κλπ.

Μερικά από τα προσόντα που αποκτά ο απόφοιτος ολοκληρώνοντας την ειδικότητα Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου στο ιΙΕΚ Coordinators είναι:

 • ο χειρισμός εξοπλισμού γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας
 • η ταξινόμηση & αρχειοθέτηση λογιστικών εγγράφων
 • ο σχεδιασμός & έλεγχος των διαδικασιών έκδοσης στοιχείων όπως τιμολογίων, δελτίων αποστολής κ.λ.π. εγγράφων
 • οι διαδικασίες απογραφής περιουσιακών στοιχείων, κλπ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια φοίτησης της ειδικότητας είναι δυο (2) έτη.

Η φοίτηση χωρίζεται σε τέσσερα (4) Θεωρητικά εξάμηνα + ένα (1)* εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας.

*Υπό Προϋποθέσεις η Πρακτική Άσκηση μπορεί να απαλλάσσεται ή να είναι μικρότερης διάρκειας

Δίνεται δυνατότητα κατάταξης στο δεύτερο (2ο) έτος σπουδών εάν ο σπουδαστής το επιθυμεί και πληρεί τις ανάλογες προϋποθέσεις, διαθέτει τον κατάλληλο τίτλο σπουδών (ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ) της αντίστοιχης ειδικότητας ή ειδικότητας που ανήκει στην ίδια ομάδα προσανατολισμού.

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο σύμβουλό μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ωράριο Μαθημάτων

Πρωινά & Απογευματινά Τμήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I
 • ΔΙΚΑΙΟ I
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


Β' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ I
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (H/Y)
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ:

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ II
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΙ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Η/Υ)
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (SPREAD SHEETS - H/Y)
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι απόφοιτοι του ιΙΕΚ Coordinators της ειδικότητας Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου, με τα εφόδια που θα αποκτήσουν, μπορούν να ιδρύσουν την δική τους Λογιστική & Φοροτεχνική Επιχείρηση ή να απασχοληθούν ως Στελέχη Λογιστηρίου σε :

 • οικονομικές υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
 • τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς φορείς
 • λογιστήρια & οικονομικά τμήματα εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων
 • λογιστήρια & οικονομικά τμήματα επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
 • λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

Επιλέγοντας την παραπάνω ειδικότητα του ιΙΕΚ Coordinators έχεις την δυνατότητα για:

 • Ευρωπαϊκή Αναγνώριση Διπλώματος
 • Αναβολή Στρατού
 • Χρηματοδότηση έως και 36 άτοκες δόσεις
 • Κατάταξη Απευθείας στο 2ο 'Ετος (Υπό προϋποθέσεις)
 • Παράλληλη Φοίτηση σε δυο (2) Ειδικότητες
 • Πρακτική σε Διεθνείς, Ιδιωτικούς, Δημόσιους Φορείς
 • Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας
 • Χρήση του Γραφείου Καριέρας Coordinators
 • Προσωπικό Σύμβουλο - Συντονιστή Εκπαίδευσης
 • Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Παρακολούθηση σπουδών που ανήκουν στην Τυπική Εκπαίδευση, οι οποίες κατοχυρώνουν και αποδεικνύουν την Σωστή Επαγγελματική Κατάρτιση

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η ειδικότητα Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου του ιΙΕΚ Coordinators απευθύνεται:

 • σε όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν έναν αρχικό αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών παρέχοντας ακαδημαϊκή αναβάθμιση στους Αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικών Λυκείων, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ, κ.α.), σε Πτυχιούχους Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • σε όλους όσους κατέχουν ένα βασικό τίτλο σπουδών (ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ) και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους, ανοίγοντας ένα επιπλέον επιστημονικό πεδίο / ειδικότητα.
 • σε όλους όσους διαθέτουν ένα βασικό τίτλο σπουδών (ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ) και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενό τους.
 • σε όλα τα στελέχη και τους επαγγελματίες της αγοράς, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν τις ικανότητες & δεξιότητές τους και να αποκτήσουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ιΙΕΚ COORDINATORS

 • ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
 • 20 + 1 Λόγοι Συνηγορούν να Επενδύσετε Στην Εκπαίδευση Μαζί μας
 • Η Αναγνωρισμένη Επαγγελματική Εκπαίδευση
 • Η Ομάδα των Εκπαιδευτών μας
 • Οι Σύγχρονες Εγκαταστάσεις
 • Η Οργάνωση
 • Η Γνώση
 • Η Ομάδα των Συνεργατών μας
 • Η Φιλοσοφία
 • Η Υπευθυνότητα
 • Η Συνέπεια
 • Η Πρωτοπορία
 • Η Τεχνολογική Υποστήριξη
 • Η Πολυετής Εμπειρία
 • Η Ανεξαρτησία
 • Η Πρακτική Εξάσκηση
 • Η Ευελιξία
 • Η Άνεση των Χώρων
 • Η Οικονομική Λύση
 • Η Υποστήριξη
 • Η Δανειστική Βιβλιοθήκη
 • Το Live E-Learning
 • Το Φιλικό Περιβάλλον

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΙΤΛΟΣ: Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου
 • ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
  Όνομα(*): 
  Επώνυμο(*): 
  Τηλέφωνο (*): 
  email(*): 
  Θέμα(*): 
  Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία 
   Βοηθήστε μας στην μείωση των SPAM!
    Να μου σταλλεί αντίγραφο
      
 • ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΙΕΚ
Διαβάστηκε 3643 φορές
Excel Essentials: Unlocking Mastery with Practical Exercises

Excel Essentials: Unlocking Mastery with Practical Exercises

Unlock the full potential of Microsoft Excel with our comprehensive…

Readmore..

Learning Microsoft Word through an Exciting Book Project

Learning Microsoft Word through an Exciting Book Project

Welcome to "Learning Microsoft Word through an Exciting Book Project."…

Readmore..

Computer Networks theory and network configurations

Computer Networks theory and network configurations

Description In an increasingly interconnected world, the ability to understand…

Readmore..

Computer networks for physical security systems installers

Computer networks for physical security systems installers

Description Are you a physical security systems installer looking to…

Readmore..

Time Attendance Systems: The Complete Guide

Time Attendance Systems: The Complete Guide

Description In today's fast-paced and dynamic business world, efficient management…

Readmore..

Physical Access Control: The Complete Guide

Physical Access Control: The Complete Guide

Unlock the doors to a secure future with our comprehensive…

Readmore..