edubase.gr η μεγαλύτερη εκπαιδευτική πύλη

Insurance Loss Adjuster - Ασφαλιστικός Πραγματογνώμονας, Εκτιμητής Ζημιών Ασφαλίσεων

Πιστοποιημένο Ετήσιο Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: Insurance Loss Adjuster - Ασφαλιστικός Πραγματογνώμονας,  Εκτιμητής Ζημιών Ασφαλίσεων

Με την Αναγνώριση του Υπουργείου Παιδείας

Σε παγκόσμιο επίπεδο οι κλάδοι Ιδιωτικής Ασφάλισης είναι οι ίδιοι. Η λειτουργία τους βασίζεται στις ίδιες Επιστήμες και στην ίδια Ασφαλιστική Κουλτούρα ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα τρία παρακάτω στάδια του Ασφαλιστικού Κινδύνου:

 1. Πριν την Ασφάλιση,  δηλαδή κατά την ανάληψη του κινδύνου
 2. Κατά την διάρκεια της σύμβασης
 3. Μετά την επέλευση του Κινδύνου – Ζημία.

Η Ασφαλιστική Πραγματογνωμοσύνη (Προασφαλιστικός Έλεγχος – Επανέλεγχος και Εκτίμηση Ζημιάς) είναι μια απαραίτητη διαδικασία και στα τρία στάδια του Ασφαλιστικού Κινδύνου, προκειμένου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του.

Η διαδικασία αυτή είναι εξίσου σημαντική τόσο για τον πελάτη όσο και για την εταιρεία είτε αφορά την ανάληψη του κινδύνου ή την αποζημίωση του.

Το καθοριστικό αυτό έργο  αυτό είναι σημαντικό να διενεργείται από εκπαιδευμένα Στελέχη καθώς και Πιστοποιημένους επαγγελματίες.

Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να έχουν επάρκεια γνώσεων σε όλο το φάσμα των ασφαλιστικών εργασιών και διαδικασιών, με σπουδές που να καλύπτουν το σύνολο των απαραίτητων αυτών γνώσεων, ασφαλιστικών, νομικών και τεχνικών και να υλοποιούνται στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εξειδίκευσης από Εγκεκριμένους Εκπαιδευτικούς Φορείς του Υπουργείου Παιδείας.

Αξίζει να σημειωθεί η ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα της υλοποίησης  αυτών των σπουδών από Εγκεκριμένους Εκπαιδευτικούς Φορείς  του Υπουργείου Παιδείας και Δία Βίου Μάθησης, καθώς  όλα τα περιγράμματα αυτά είναι βασισμένα σε διεθνή πρότυπα, έχουν ευρωπαϊκή και διεθνή αναγνώριση, πληρούν την χρονική διάρκεια που απαιτεί ένα ακαδημαϊκό έτος, περιέχουν εξετάσεις προόδων, cases, πρακτική άσκηση και διαβαθμίζονται σε Ετήσια  ή Διετή ανάλογα με την βαθμίδα των γνώσεων και την εξειδίκευση του κλάδου που επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει.

Ο Όμιλος  COORDINATORS που παρέχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει μόνο τέτοια Προγράμματα, δηλαδή με αναγνωρισμένη Επαγγελματική Επάρκεια και σύμφωνα με τα  Περιγράμματα που έχουν την Πιστοποίηση του Υπουργείου Παιδείας .

Περιγραφή Ετήσιου Προγράμματος  Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: Insurance Loss Adjuster- Ασφαλιστικός Πραγματογνώμονας,  Εκτιμητής Ζημιών Ασφαλίσεων έχει σχεδιαστεί  ώστε να ανταποκρίνεται στις  ολοένα αυξανόμενες επαγγελματικές ανάγκες και απαιτήσεις του επαγγέλματος του Ασφαλιστικού Πραγματογνώμονα, Εκτιμητή Ζημιών Ασφαλίσεων, που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της συνεχούς εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και αναβάθμισης των γνώσεων των επαγγελματιών του κλάδου.

Το Πρόγραμμα Σπουδών χωρίζεται στις παρακάτω πέντε θεματικές ενότητες με τις οποίες οι συμμετέχοντες αποκτούν επαγγελματικές ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις που θα τους καταστήσουν περιζήτητους και επιτυχημένους στην απαιτητική αγορά εργασίας

Ενότητα Α: Ασφαλιστικά Θέματα

Ενότητα Β: Τεχνικά Θέματα

Ενότητα Γ: Νομικά Θέματα

Ενότητα Δ: Τροχαίο Ατύχημα

Ενότητα Ε : Διαδικασίες Πραγματογνωμοσύνης Ζημιάς

Η διάρκεια του είναι ετήσια. Η Εκπαίδευση θα διεξάγεται δύο φορές εβδομαδιαίως, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη κατά τις απογευματινές ώρες στις  κεντρικές σύγχρονες εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Φορέα COORDINATORS AEEK. (πλησίον Μετρό).

Για τους συμμετέχοντες εξ αποστάσεως παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής και παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών  μέσω του συστήματος Coordinators Live e-learning system.

Το σύγχρονο αυτό σύστημα εξασφαλίζει ζωντανή συμμετοχή και πρόσβαση στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα καλύπτοντας πλήρως και Πιστοποιημένα τους απομακρυσμένους συμμετέχοντες.

Το Πρόγραμμα Σπουδών πλαισιώνεται από εξειδικευμένη Ομάδα Εισηγητών, με ακαδημαϊκή κατάρτιση αλλά ταυτόχρονα με πολυετή εμπειρία στην Ασφαλιστική Αγορά.

Οι Σπουδαστές του Προγράμματος συμμετέχουν σε μια εκπαιδευτική εμπειρία όπου μέσα από την παρακολούθηση, την διεξαγωγή ασκήσεων, την μελέτη περιπτώσεων – cases, την μεταξύ τους αλληλεπίδραση, την πρακτική τους άσκηση, την επιτυχή τους συμμετοχή στις προόδους και στις τελικές εξετάσεις και τέλος την κατάθεση της πτυχιακής τους εργασίας οδηγούνται στην απόκτηση Αναγνωρισμένου Τίτλου Σπουδών  από το Υπουργείο Παιδείας με τίτλο: Insurance Loss Adjuster - Ασφαλιστικός Πραγματογνώμονας,  Εκτιμητής Ζημιών Ασφαλίσεων .

Επιπλέον η Coordinators εξασφάλισε και παρέχει στα σπουδαστικά της προγράμματα την αιγίδα της Ευρωπαϊκής και Επιστημονικής Ένωσης Πιστοποιημένων Προσώπων EEMC//MQI προσδίδοντας κύρος, ποιότητα και διεθνοποίηση των ανωτέρω τίτλων.

Αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών υπάρχουν για όλους τους κλάδους  Ιδιωτικής Ασφάλισης όπως Πυρός , Σκάφος κ.λ.π

Ακολουθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα.

Σκοπός του  Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Coordinators με τίτλο : Insurance Loss Adjuster - Ασφαλιστικός Πραγματογνώμονας,  Εκτιμητής Ζημιών Ασφαλίσεων έχει σκοπό σε επίπεδο:

 1. Ικανοτήτων-γνώσεων, να  εφοδιάσει τους σπουδαστές με ολοκληρωμένες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις πάνω στην Επιστήμη της Ασφαλιστικής Πραγματογνωμοσύνης
 2. Δεξιοτήτων, να αναπτύξει προσόντα και ικανότητες των σπουδαστών ώστε να μπορούν να ασκούν  τα καθήκοντα τους κατέχοντας υψηλού επιπέδου επαγγελματική τεχνογνωσία και άρτια επαγγελματική εξειδίκευση.
 3. Στάσεων, να αποκτήσουν οι σπουδαστές επαγγελματική αυτοπεποίθηση και συνείδηση, ώστε να προσφέρουν οι ίδιοι  υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλους τους Κλάδους της Ασφάλισης.

Στόχος του προγράμματος είναι να καλυφθεί τόσο το θεωρητικό και νομικό φάσμα του επαγγέλματος του Ασφαλιστικού Πραγματογνώμονα - Εκτιμητή Ζημιών Ασφαλίσεων , όσο και οι πρακτικές και τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση αυτού και αφορά εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Το αναβαθμισμένο πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα έχοντας εμπλουτιστεί σε γνώσεις και εμπειρίες, αφού σε αυτό διδάσκουν καταξιωμένα ανώτατα στελέχη της Ασφαλιστικής Αγοράς και Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Ενηλίκων με υψηλή εξειδίκευση και κατάρτιση στον κλάδο των Ασφαλιστικών Εργασιών ως τακτικοί Εισηγητές αλλά και ως guest speakers .

Μεθοδολογία Σχεδιασμού Εκπαιδευτικού Μοντέλου:

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί στα πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, βάση εκπαιδευτικών τεχνικών που προωθούν την ενεργητική συμμετοχή και προάγουν την εκπαιδευτική διεργασία .

Κατανοώντας την δυναμική της ομάδας και έχοντας ως βάση την αρχή ότι «μαθαίνει κάποιος  καλύτερα όταν συνδυάζεται η  θεωρία με την πράξη», οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πραγματικά , καθώς αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό, ευρετικό και ανακαλυπτικό ρόλο .

Οι εκπαιδευόμενοι μέσω των σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνικών, όπως είναι η μελέτη περίπτωσης , η προσομοίωση, οι  εκπαιδευτικές  επισκέψεις, οι ομάδες εργασίες και άλλα ενεργοποιούνται εκπαιδευτικά και εκπληρώνουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους.

Την τήρηση και την επιμέλεια του Εκπαιδευτικού Μοντέλου της Coordinators φροντίζει ακαδημαϊκός συντονιστής σε συνεργασία με την Διεύθυνση Σπουδών του Ομίλου Coordinators.

Καινοτομίες - Οφέλη:

 • Βιωματικά workshops με σκοπό την βελτίωση των ατομικών δεξιοτήτων
 • Υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική κατάρτιση
 • Πρόγραμμα με αποδεδειγμένα υψηλό κύρος στην Ασφαλιστική Αγορά
 • Επικαιροποίηση Γνώσεων και εμβάθυνση στα νέα δεδομένα
 • Προσιτά δίδακτρα που μπορούν να καταβληθούν σε άτοκες δόσεις.
 • Οι εισηγητές και οι διδάσκοντες της Coordinators απαρτίζονται  μόνο από Εγκεκριμένα και Πιστοποιημένα Πρόσωπα με άρτια επιστημονική επάρκεια και επαγγελματική εμπειρία καθώς και από Επιστημονικά Μέλη της Ευρωπαϊκής και Επιστημονικής Ένωσης Πιστοποιημένων Προσώπων EEMC//MQI.
 • Οι συμμετέχοντες στο  Πρόγραμμα Σπουδών εκτός από ότι λαμβάνουν πλήρες σετ εκπαιδευτικών σημειώσεων και οποιαδήποτε άλλο εκπαιδευτικό υλικό κρίνει η ομάδα των εισηγητών, διδάσκονται στις διαδικασίες εύρεσης και αναθεώρησης της πηγών και της βιβλιογραφίας.
 • Όλοι οι συμμετέχοντες εγγράφονται προαιρετικά και χωρίς κόστος ως Μέλη της Ευρωπαϊκής και Επιστημονικής Ένωσης Πιστοποιημένων Προσώπων EEMC//MQI.
 • Η χρήση της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την πρακτική εξάσκηση του επαγγέλματος.
 • Η διασύνδεση των σπουδαστών με την αγορά εργασίας μέσω ποικίλων δράσεων επαγγελματικής αποκατάστασης και σε συνεργασία με το βραβευμένο Γραφείο Καριέρας της Coordinators (Company Recognition Award)
 • η προσωποκεντρική προσέγγιση του σπουδαστή ο οποίος διαθέτει προσωπικό συντονιστή καθόλη την διάρκεια των σπουδών.

Ενδεικτική Θεματολογία ανα ενότητα:

Ενότητα Α - Ασφαλιστικά Θέματα

Έργο Πραγματογνώμονα

Εισαγωγή στην Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Βασικές Αρχές Κλάδων Αυτοκινήτων

Βασικές Αρχές Ασφάλισης

Ασφαλιστική Κάλυψη

Φιλικός Διακανονισμός

ΓΔΑ  

Ζητήματα  Ασφαλιστικής Αγοράς στην Πραγματογνωμοσύνη και Αποζημίωση

Εξειδικευμένα Έντυπα – Κατοχυρωμένο Σύστημα Εντύπων ανά κλάδο ζημιάς

Ζημιές Κλάδου Αυτοκινήτου

Δικαστικοί πραγματογνώμονες

Τεχνικοί Σύμβουλοι

Κώδικας Δεοντολογίας Πραγματογνώμονα

Ευθύνες Πραγματογνώμονα

Επανεισπράξεις

Ενέργειες & Διαδικασίες Κλάδου Πραγματογνωμοσύνης

Αποζημίωση

Υπασφάλιση – Υπερασφάλιση

Ενότητα Β - Τεχνικά Θέματα

Συμπεριφορά Οδηγών

Χρόνος Αντίδρασης και Μειωμένα Αντανακλαστικά

Αντίληψη Οδηγών

Υπολογισμός ταχύτητας οχήματος

Υπολογισμός ταχύτητας σε ατύχημα πεζού

Ταχύτητα

Μηχανολογία

Αυτοματισμοί

Φανοποιεία Βαφές

Τεχνικά Θέματα Ανάληψης Κινδύνου

Ιστορία της Αυτοκίνησης  

Παθητική Ασφάλεια

Συστήματα Ανάρτησης , Διεύθυνση και Πορείας

Ελαστικά

Κρύσταλλα Αυτοκινήτου

Υβριδικά Οχήματα

Ατυχήματα με δίκυκλα

Πραγματογνωμοσύνη δικύκλων

Επικίνδυνα Φορτία –

Κατηγορίες Οχημάτων

Επαγγελματικά Οχήματα

Φορτηγά

Ψηφιακά Συστήματα Ανάλυσης ατυχημάτων και Ανάλυσης Ζημιάς

Συγκρούσεις

Ενότητα Γ -Νομικά Θέματα

Ποινικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Ασφαλιστικό Δίκαιο  

Εμπορικό Δίκαιο

Ενότητα Δ- Τροχαίο Ατύχημα

Διακανονισμός Ζημιάς

Αίτια – Η εσφαλμένη αξιολόγηση πραγματικών και νομικών συνθηκών

Πρόκληση και έκταση ζημιών ανά κλάδων Ιδιωτικής Ασφάλισης

Ερμηνεία Όρων Σύμβασης

Ασφαλισμένος

Cases Studies  ανά ενότητα

Συνήθης εξαιρέσεις Ασφαλιστικών Καλύψεων

Επιστημονική επισκόπηση τροχαίου

Χαρακτηριστικά Τροχαίου Ατυχήματος

Ζημιές παθόντος ανά κλάδου

Ηθική Βλάβη

Ιατρική Πραγματογνωμοσύνη

Ενότητα Ε - Διαδικασίες Πραγματογνωμοσύνη Ζημιάς

Γενικός Οδηγός Πραγματογνώμονα – Κλάδων Αυτοκινήτων

Ελεγκτικές διαδικασίες ενεργειών πραγματογνωμοσύνης , εκτίμησης, εμπειρογνωμόνων, τεχνικών

Αναγγελία

ΦΑΠ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΙΤΛΟΣ: Insurance Loss Adjuster - Ασφαλιστικός Πραγματογνώμονας, Εκτιμητής Ζημιών Ασφαλίσεων
 • ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΕΝΑΡΞΗ: Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
 • ΛΗΞΗ: Παρασκευή, 30 Απριλίου 2021
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
 • ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
  Όνομα(*): 
  Επώνυμο(*): 
  Τηλέφωνο (*): 
  email(*): 
  Θέμα(*): 
  Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία 
   Βοηθήστε μας στην μείωση των SPAM!
    Να μου σταλλεί αντίγραφο
      
 • ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΚΔΒΜ1
Διαβάστηκε 5633 φορές
Excel Essentials: Unlocking Mastery with Practical Exercises

Excel Essentials: Unlocking Mastery with Practical Exercises

Unlock the full potential of Microsoft Excel with our comprehensive…

Readmore..

Learning Microsoft Word through an Exciting Book Project

Learning Microsoft Word through an Exciting Book Project

Welcome to "Learning Microsoft Word through an Exciting Book Project."…

Readmore..

Computer Networks theory and network configurations

Computer Networks theory and network configurations

Description In an increasingly interconnected world, the ability to understand…

Readmore..

Computer networks for physical security systems installers

Computer networks for physical security systems installers

Description Are you a physical security systems installer looking to…

Readmore..

Time Attendance Systems: The Complete Guide

Time Attendance Systems: The Complete Guide

Description In today's fast-paced and dynamic business world, efficient management…

Readmore..

Physical Access Control: The Complete Guide

Physical Access Control: The Complete Guide

Unlock the doors to a secure future with our comprehensive…

Readmore..